oral sex teknikleri 3

oral sex teknikleri 3

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 11:17:51
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

oral sex teknikleri 3

Partnerinizle ayni frekansta kalin. Yapabiliyorsaniz goz-lerinebakin. Bedendilini okuyun, neyinen iyi hissettirdigini, neyin i$e yaramadigini tepkilerinden gikarabilirsiniz. Her an durup da iyi yapip yapmadiginizi sormayin. Yaptiginizdan zevk aliyormu!? gibi goriinuyorsa devam edin.

Diger Faktorler

Ersuyunu yutup yutmamak size kalmi§. Yutmak iste-miyorsaniz partnerinize soyleyin. Gelmek iizere oldugunda size soylemesini isteyin ki geri kalanini ellerinizle tamamla-yabilin. Tatlandinlmi§ kondom kullanmak da ba§ka bir se-genek.

Ilk kez birkac defa felasyo yaptiktan sonraki gun dudak-lariniz yara olursa §a§irmayin. Di§lerinizden nasil koruya-caginiz ve dudaklarinizla ne kadar basing uygulayacaginiz konusunda pratik gerekir.

Bazi erkekler heyecanlandik^a ba§iniza koyup penisini daha dcrine sokmaya gali§acaktir. Bu sizi rahatsiz ederse ona bildirin. Penisinin en kadar derine inecegini kontrol etmek igin penisin altina elini yerle§tirebilirsiniz de.

Oral seks yaparken partnerinizin “yumu§amasina” §a-§irmayin. Olur boyle §eyler. Yaptiginiz §eyden zevk aliyor go-riiniiyorsa devam edin. Kisa siirede sertle§ecektir.

Kadinlari Sevmek: Cwmilingus’8

Kadinlar arasinda payla§ilan en igten cinsel zevklerden biri olan oral seks, belki de hem yapana hem de yapilana yogun bir §ekilde zevk verebilir. Oral seks yaparken, sevgilinizin bedeninin en ozel yerine bizzat gok yakinsiniz. Gorme, duy-

ma, koklama, tat alma ve dokunma gibi tiim duyulariniz uyanlir.

Ozellikle partnerinizin genitaliyle yiiz yiize durmak ra-hatlatici olabilir giinkii her §eye £ok a§inasinizdir. Qunku si-zinle ayni anatomiye sahiptir. Bu sizinle ayni §eylerden ho§-landigi anlamina gelmez. Her kadin farklidir ve sizi ba§tan gikaran bir §ey onu ba§tan gikarmayabilir. Sevi§meden once ya da neden ho$landigini ona sormak ya da ba$ta yava§^a ha-reket ederek devam edip etmeyeceginizi sormak en iyisidir. Ona zevk vermenin bir yolu, nasil oral seks istiyorsa o $ekil-de size oral seks yapmasini istemektir ondan. Siz de aynisini yapabilirsiniz.

Oral seksin teknikleri opu$mek. yalamak, emmek ve dikkatli, nazik bir di§leme yontemini i^erir. Opii§me hissi iizerinde yeniden <;ah§in; dudagini operkenki tekniklerin gogu vulvasim operken de etkili olacaktir. Hemen miikem-mel olmasmi beklemeyin. Partnerinizin tercihlerini ve tetik-leyici noktalarini ogrenmek zaman alir.

i§i Saglania Aim

Felasyo esnasinda HIV kapma riski cinsel birle§meden daha azdir. Ama dikkatli olunmahdir. Cinsel saglik durumundan emin degilseniz partnerinizin, lateks ya da politirctan kondom kullanarak sadecc HIV riskini degil, diger cinsel hastaliklarin bula§ma riskini de azaltirsiniz. Nonoxynol-9’un tadi (grctuftir Bu yiizden spermisidsiz19bir kondom kullanmayi tercih ede-bilirsiniz. Tatlandirilmi§ lateks kontfortflar ahn veya yagsiz yemek uriinlerini; jole, $urup, ball tatlandirilmami§ kondoma surun. Yag i^eren krem §anti lateks kondoma zarar verebilir ve sizi enfeksiyonlara kar$i korumaz.

Cunnilingus Sartati

Oral seks igin birgok pozisyon vardir. Partneriniz sirt iistu uzanirken siz onun bacaklarinin arasina karninizin iis-tiine uzanabilirsiniz. Ya da o sandalyenin veya yatagin kena-rinda otururken siz oniinde diz iistii <;okebilirsiniz. Sirt iistii uzandiginizda o iizerinize ata biner gibi oturabilir, genitali yiiziiniize gok yakin olur. Ya da her ikiniz de 69 pozisyonun-da yan yana uzanabilir ve ayni anda birbirinizi memnun edebilirsiniz. Siz ve partneriniz igin en iyi nasil hissedecek-seniz, onu bulun ve deneyin.

Iyi oral seks yava§ ba§lar, acele edilmemelidir. Hemen klitorisine atlamayin. Genitalini, uyluklarini, batinini ve pe-rinesini saran alanlari operek, di§leyerek ve emerek ba§Iayin. Yakinla§in ve labia majora ve veniis tepesine opiiciikler kon-durun. Klitorisine ilgi gostermeye hazir oldugunu dii§iinii-yorsaniz, yava§ga yakla§in, dilinizi duzle§tirin, vajinasinin list kismindan, klitorisinin iistiinden ve yine a§agisindan onu yava§<;a yalayin. Bu ok§ayi§a biraz zaman ayirin. Ilging olmasini surdiirmek igin dilinizin hareketini ve hizini degi§-tirin.

Klitorisine odaklanmaya hazir oldugunuzda, dilinizi yandan yana, a§agi yukari ve etrafinda dairesel hareketlerle hareket ettirebilirsiniz. Dilinizin yonunii, hizini ve basincini <;e§itlendirin ve nemli tutun. Kuru bir dil tahri§ edebilir. Bir §eyden digerine hemen atlamayin. Bir sure bir §eyi deneyin, diger teknige ge<;meden once buna nasil tepki verdigini goz-lemleyin.

Bazi kadinlar klitorislerinin dogrudan uyarimindan ho§lanir ve oral seks esnasinda klitoris ba§ini tamamen or-taya gikarmak i<;in ba§hgi gekin. Dudaklarinizla klitorisi kaplamaya gali§in ve nazikge emin. Hafif emmeye devam ederken, dilinizi vava§ca klitorisinin etrafinda hareket

ANNENlZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLkMEDiKLERi

rin. Ba§kalari i^in, dogrudan klitoris uyarimi fazla gelebilir. Sadece govdeyi ve klitorisin ba§Iigini yalarsaniz, en biiyiik zevki alabilirsiniz. Ne yaparsaniz yapin, partneriniz daha giiglu emmenizi istemedikge hafif ve nazik emmeye devam edin.

Vajina giri§i oldukga hassas olabilir, yapabildiginiz kadar dilinizi onun vajinasina sokmaniz fazlasiyla tahrik edicidir. Bir ya da iki parmaginizi vajinasina yerle§tirerek ve agziniz klitorisindeyken G-noktasina masaj yaparak vajinasina da ilgi gosterebilirsiniz. Qogu kadin oral seks yaptirirken go-giislerinin ok§anmasindan hoglamr. Bu yiizden bo§ta kalan diger elinizi kullanmayi deneyin.

 

Cunnilingus: Yapablleceginizin En iyisini Yapmak

Erkeginize oral seks yapmaktan zevk alin, almayin; onun J.z* yalamasina bayilacaksiniz. Bu uygulamaya cunw’ingus denir ve vogu kadin bunu sadece zevkli degil. orgazma giden en kolay yol oldugunu da gorecektir. Bu deneyimden tam fayda-lanmak i?in, a$agidakileri izleyin:

Cunnilingusdan once du§ alir ya da banyo y&parsan’.z, sert dcodorantli sabunlar kullanmaktan ka^nin. A rta kalanin tadi korkun^tur giinkii. Bunun yerine yumu^ak, kokusuz temizleyici sabun veya krcm kullanin ve iyice durulayin.

Parmaklarinizla labianizi tutup agn ki klitorisiniz ve vajina agziniz daha iyi goriinsun. Boylece partnerini-ze yardimci olursunuz. Ayni §ekilde oral memnuniyet esnasinda G-nokta masaji da istiyorsaniz, partnerinizin bir ya da iki parmagini oraya dogru yonlendirin.

İlan ID: 1816050d6e05e86a

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın