cinsellik-3-

cinsellik-3-

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 28 Mart 2013 6:48:09
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

HEYECAN VERiCi,

$EHVETLi,

TATMIN EDiCi SEKS

t-

Seks Nedir?

Yiiz tane insana seks nedir diye sorun: gogu “cinsel ili§ki”, »\\ev^ “gftle§me” ya da genitallerin bir §ekilde birle^mesidir diye tanimlayacaktir. C^ogu insana gore, turn diger samimi akti-

viteler on sevi§me kategorisine girer. Yani bunlar seksin on A

adimlandir. Ana yemekten onceki aperatiftir, isterseniz. Bazi ydk> 1

insanlar oral seksi ya da masturbasyonu, seks olarak nitelen-dirip nitelendiremeyeceklerini tarti§irken, ben seksi sayisiz, bol haz veren, tense! aktivitelerin birbirine dahil oldugu $ek-linde tanimliyorum.

Erotik zevk vermeye yonelik her tiirlii fiziksel temas sekstir. A§k dolu bir dokunu§ sekstir. §ehvet dolu bir 6pii§-me sekstir. Partnerinizin suyunun tadina bakmak sekstir. Bu yuzden hastalarim seksin sadece genitallerle ilgili oldugunu..

ANNENlZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERl

soylediklerinde, onlara her tiirlii tensel aktivitenin bir son-raki kadar onemli oldugunu ve bu cinsel hazlarin ilia bir-le§meyle bitmesinin gerekmedigini hatirlatinm. Sevgilinizin bedenini ok§amak cinsel ili^ki kadar tensel ve tatmin edici olabilir, devami gelmese de… Ergenliginizde geceyi koltuk-ta ya da arabanin arka koltugunda opii^erek gegirmenin ne kadar heyecan verici oldugunu hatirlayin! Ayni zevki $u anda alamayacaginizi kim soyliiyor? Ergenlik giinlerinizin lizerinden <;ok gegmi§ olsa da masum bir opii^iip kokla$ma seansi, a$k hayatiniza heyecan getirecektir. Partnerinizle ero-tik zevkleri payla^manin sonsuz yolu vardir. Bu tekniklerin (ve <;e$itlerin) ne kadarini bilirseniz, ne kadar pratik yapar ve uzmanla§irsaniz, o kadar $ahane bir seks ya§amina sahip olabilirsiniz.

Bu yiizden her seks teknigini ve ge§idini a^iklayarak adim adim bir seks rehberi olu§turdum. lyi bir seksin mc-kanik ya da teknik olmamasi gerektigi dogrudur. Ancak harika bir sevgili olmak ve sevi§menin hazzina varmak igin bazi temel sevi^me becerilerini ogrenmenizde yarar var. Fliit «;almak istiyorsaniz, parmaklarinizi nereye koyacaginizi ve delige nasil ufleyeceginizi ogrenmelisiniz. Ba§langigta, biraz acemilik hissedebilirsiniz ama biraz egitim ve uygulama ile virtiioz olabilirsiniz. Ayni §ey sekste de gegerlidir.

Bu boliimde, cinsel ili§ki “lezzetli lokmalar” olarak ta-nimlanirken, cinsel birle$me hazlardan sadece biridir. Bu meniide hig kural yok. Aperatiften once tatli alabilirsiniz. Ak^am yemeginden once ak^am tathsini alabilirsiniz. Ya da ana yemekle ba§larsiniz, sonra biraz tatlinin tadina bakarsi-niz, tekrar ana yemeye donersiniz ve aperatifle tamamlarsi-niz. Deneyiminiz bir barbekti ya da $6len olabilir. Karari size kalmi§. “Qe§itlilik hayatin baharatidir” sozii dogruysa, i§tah agci, <;ok lezzetli bir seks hayatina sahip olacagmiz kesin.

“Kurallarina” Gore Oynayin

Genellikle cinselligimizden tarn zevk alamamamizin sebebi “kurallardir”, yani ki§inin yatakta yapmasi ve yapmamasi gerektigiyle ilgili kanilar. Cinsellikle ilgili sinirli du§iinme bigimlerini bir kenara birakin isterim. Ama yine de saygi gosterilmesi gereken iki kural vardir:

Bir Numarali Kural: Daima tleti$im Kurun lyi bir cinsel ili§ki igin partnerinizin sizi anlamasi, sizin kendinizi ifade edebilmeniz <^ok onemlidir. Mesela sevi§ir-ken, dogru §ekilde dogru yerinize dokundugunda bilmesi-ni saglayin. Bununla ilgili uzun bir sohbete girmeyin tabii. Inleyebilir, iq gegirebilir ya da onun adini fisildayabilirsiniz. Muhtemelen mesaji alacaktir ve begeniniz ho§una gidecektir. Tabii ki, zevkten degil de acidan inliyorsaniz, bunu da bil-mesi gerekir. Ne yaparsaniz yapin, numara yapmayin. Sizi memnun ettigini dii$unurse, yaptigi $eye devam edecektir. Ayni §ekilde, siz de partnerinizin hangi hareketlerinizden ho§lanip ho§lanmadigini bulmalisiniz. Yani, yatakta ya da yatagin di§inda cinsel ili^kiniz hakkinda konu§mak zorun-dasiniz ikiniz de.

Seks terapisti Miriam Biddleman her iki tarafin da cinsel arzulan hakkinda daha fazlasini ogrenmesi i<;in bu basit ali§tirmayi onermektedir: Oncelikle, her ikiniz de sizi ba§tan gikaran §eylerin bir listesini yapin, yapmaktan zaten ho§lan-diginiz ve denemeyi isteyeceginiz §eyler. Sonra partnerinizi ba$tan <;ikardigini dii$undiigunuz §eylerin listesini yapin. Partnerinizin dile getirmemi§ oldugu arzulari sizi §a§irtip heyeca n land 1 rabi 1 i r.

Her kadinin seks deneyimi farklidir. Bazen seks sihirli, ruhsal, beden-di§i deneyimdir. Bazen de bu haz sadece fizik-sel hislerinize dayanir. Sevi§me deneyiminiz gunden giine,

niLUM nunncroui

yin vermedigini biliyor musunuz? Erojen bolgelerinizin far-kinda misiniz? Sadece seks kitaplarinda belirtilenleri degil, sizin kendinize ozgii erojen bolgelerinizi biliyor musunuz? Kendinize kar§i duriist olmalisiniz. Burada dogru – yanh§ cevap yok. Ama bu sorulardan herhangi birine “hayir” yaniti verdiyseniz, o zaman bedeninizi ve neyin sizi ba§tan <;ika-racagini ke^fetmenin zamani gelmi§ demektir. Sevgiliniz ve siz alici ve agk olursaniz, birlikte ke§fe ba§layabilirsiniz.

Partnerinizle seks hakkinda konu§acak giiveni topladik-tan sonra konu§mayi yapacaginiz ortami ve zamani da iyi ayarlayin. Her ikinizin de rahat ve baski altinda olmadiginiz bir zaman se<;in. l§ten geldiginde, kapidan igeri girer girmez veya yorgunken hemen konuya girmeyin. Huzursuz ya da sinirliyseniz, ba§ka bir zaman segin. Arabada onemli konu-lara girmeyin. Ve kesinlikle seksten hemen once, seks esna-sinda ya da seksten hemen sonra seksle ilgili konu^mavin. Bu zamanda duygusal ve hissel agidan yiiklii olabilirsiniz. Seks konusu en iyi seks ortaminin di§inda konu$ulur.

Ve unutmayin, partnerinizle konu§mak demek onu si-ki^tirmak demek degildir. Seks hayatinizi daha tatmin edici bir hale getirmek igin bazi ^ozumler bulmaya gali§iyorsunuz. Olumlu yanlari vurgulayin, §ikayetlerden uzak durun. Seks konusu, kimin dogruyu ya da yanli^i yaptigiyla ilgili olma-mahdir. Partnerinizi savunma pozisyonunda birakirsaniz diva log sona erer.

Bazen partnerlerimizin seks hakkinda her §eyi ve bizi neyin ba§tan gkardigini i^giidtisel olarak bilmelerini bekle-riz. Ho§landiklarimzi, arzularinizi, fantezilerinizi ve seksle ilgili turn hislerinizi partnerinizle payla§madiginiz siirece, olaganiistu bir cinsel hayata sahip olamazsiniz.

Seks kar^iliklidir. Seksin kendisi gibi sohbetiniz de daha fazla yakinla§mak, daha iyi seks yapmak, daha anlamli ve

tutkulu seks deneyimini payla§mak isteyen iki ki§iyi ilgilen-dirir. Biriniz bu konuda isteksizse, o zaman sorununuz seks degil, ili§kinizdir.

Meslek hayatimda sessizlikten dolayi aci geken gok kadin gordiim. Bu sessizlik cinsel agidan tatminsizlik ver-mesinin yam sira bazen yaralanmaruza da neden olur. Rahatsiz oldugunuzda partneriniz bunu bilmeli. “Yaptigin §eyden nefret ediyorum” ya da “her §eyi yanli§ yapiyorsun” gibi §eyler soylemeyin. Nazikge, ama siki bir §ekilde elini ya da onun bedenini sizin daha zevkli bulacaginiz bir alana hareket ettirin. Elinizi onunkinin iistiine koyun ve nazik-ge, sevecence onun hareketlerinin yerini, yoniinii, baskisini veya temposunu degi§tirin. Dogru bir §ey yaptiginizda, de-rin derin iq gekin veya size ne kadar zevk verdigini bilmesi igin kulagina fisildayin.

Konu>ma Noktalan

Seks konusuyla ilgili buzu kirmak i<pin bu puf noktalarini de-neyin.

Birlikte bir seks kitabi okuyun. Ozellikle zevk alacagi-niz teknikleri tanimlayan bolumlerin uzerinde durun. “Bunu yapmana bayihyorum” gibi bir §ey soyleyin. Erotik bir video kiralayin ve sizi ayartan yapan ya da ilginizi cekmeyen aktiviteleri konu§un. Ona “bunu de-nemek isterim” gibi bir §ey soyleyin.

■<“- Fantezilerinizi birbirinizle payla§in. Ozellikle zevk ve-rici buldugunuz ya da denemek istediginiz aktiviteleri samimi bir §ekilde tasvir edin.

Ozellikle ho§landiginiz bir§eyi yatakta yaptiginda. bunu ona soyleyin: “Bana boyle dokunman beni delirtiyor.”

Ortami Ayarlamak

Diinden kalanlarla kapli mutfak masasinda birden seks ya-piyorken bulabilirsiniz kendinizi ve harika da hissedebilirsi-niz. Ama ayagi yerden kesecek cinsel bir deneyim i<;in biraz plan yapmak fcna olmaz. Romantik bir randevuya hazirlan-ma bigminiz kimliginizi yansitir. Ozel bir geceye hazirlik igin zaman ayirmaniz, partnerinize onu ne kadar onemse-diginizi gosterir. Planlarinizm egzotik, pahali, zaman alan ya da a§iri olmasi gerekmez. Yaptiginiz §eyle partnerinize hislerinizin samimi ve gtiglu oldugunu gosterin, onemli olan budur. Asil amag birbirinizi memnun etmek i^in ortam ayar-lamaktir. Dogru ambiyansi yarattiginizda, en biiyiik seks or-ganiniz beyniniz ve tiim duyulariniz uyanlir. Ve seks tam bedensel bir deneyim olur.

Yatak odanizda bile olsa, romantik bir ortam yaratmak yeni bir ili§kiyi ve daha iyi giinler gormii§ bir ili§kiyi tatlan-dirmanin harika bir yoludur. Di§ diinyadan soyutlanmanizi saglayan ozel bir ortam ayarladiginizda tamamen sevi§meye odaklanabilirsiniz. Telefonunuzu ve gagri cihazinizi kapa-tin. Kapinizi kilitleyin. Biiyiik annenizden ak$am gocukla-ra bakmasini isteyin. Sonra da yaraticiliginizi ortaya gka-rin. Sevi§mek igin ortami hazirlamak demek, sadece cinsel organlari uyarmak demek degildir. Be§ duyunuzu da ayri uyarmanin seksi ve romantik yolunu bulursaniz, her ikiniz de tutku dalgalarinda yiiziiyor olursunuz.

G6rii$

Hayal giiciiniizii kullanir ve yaratici olursaniz, partne-rinizin goz zevkini uyarmanin diizinelerce yolunu bulursu-nuz. Lo«? i§ik her zaman romantizmle ozde$le$tirilmi§tir. Bu yiizden i-?igi kisin ve dogrudan uzerinize gelmemesini sag-

layin. I§ik ayarlama diigmesinden (dimmer) taktirin ya da lambamza diiijiik voltajli ampul takin. “Ate$li” bir ortam ya-ratmak isterseniz, kirmizi ampuller kullanin. Herkes mum i§iginda giizel goriiniir, bu yiizden odanin etrafina mumlar yerle§tirin. (Ancak yangin gikmasin, dikkat edin.)

Herkes qigeklerin <;ogu kadini heyecanlandirdigini bilir. Ama gigeklerin erkekleri de memnun edecegini pek bilme-yiz. A§k yuvanizin yaninda koca bir <;i<;ek demeti, giizelligi ve kokusuyla her ikinizi de memnun edecektir. Yataga taze giil yapraklari serpi§tirin. Hatta siirpriz olsun diye gan?afla-nn arasina serpin.

Heyecan igin, yataginizi bir tapmaga ^evirin. Yataginiza yumu§ak dokulu kuma§ serin ya da tavandan yataga sarkitin. Doguya ozgii egzotik bir ortam i<;in yatagin iizerine parlak renkli ipek bir kimono ve onun da iizerine beyaz inci dizisi koyun. Vah§i bir “orman” havasi ya da yagmur ormani, iki-nize ozel cennet bahgesi ortami yaratmak igin yatak odasina ge$itli buyuk bitkiler yerle^tirin.

l§te §a§irtan bir ke§if: Bir ara§tirma, erkeklerin favori spor takimlarinin resmine baktiklarinda testosteron ve tah-rik seviyelerinin arttigini gostermi§tir. Hatta bazi erkekler, erotik fotograflar gordiiklerinde tahrik olduklari kadar etki-lenmi§lerdir neredeyse. Bu yiizden eger beysbol seviyorlarsa, biiyuk bir beysbol sopasi, beysbol topu ve sevdigi takimin resmini yatagin iizerine ya da yanina yerle§tirin.

Tabii ki, giydiginiz §ey de onu ba§tan gikarabilir. Ama agzini sulandirmak it;in Playboy’un orta sayfasindakiler gibi giyinmenize gerek vok. Sadece bir tangayla kar§isina gik-mak gosterinizin bir pargasi olabilir. Ama genellikle yumu-§ak dokumadan yapilmi§7ho$ gosteren bir $ey giyinmek i§e yarar. Cerisi hayal giiciiniize kalrru§.

Koku

Yeni pi$mi§ ekmegin, annenizin pi§irdigi ev yemeginin, vazodaki tazei^eklerin, sevgilinizin parfumiinun kokusuna nasil tepki verdiginizi du§uniin. Bazi insanlar kokunun in-sanda \q giciklayici bir his uyandirdigim soyler. Sevdiginizde tutku dolu duygular uyandirmak igin a§k yuvanizi mis gibi kokularla doldurun. Ylang-yalng, yasemin, sandal agaci, la-vanta ya da misk ada^ayi bazi keskin kokulardir. Cinsel yon-den tahrik ettigi ve beyinde cinsel uyarici olarak harekete gegtigi goriilmu§tur. Odanin etrafina bu kokularin oldugu keseler ya da mumlar yerle§tirin. Ya da bu oze yaglari bir demlige, demligi de ampuluniizun iizerine koyun; ampuliin sicakligi kokuyu havaya yayacaktir.

Qok ilgin^tir; ara§tirmalar tar^inli goreklerin, gileklerin, kolanin ve vanilyanin kokusunun erkekleri ba§tan Qikardi-gini gostermi§tir. Biraz taze targinli gorek pi§irin, sevgiliniz i<;eri girdiginde aldigi ilk koku bunun taze sicak kokusu ol-sun. Bazi kadinlann parfiim siirer gibi nabiz noktalarina (ve diger yerlerine) biraz vanilya esansi siirdugiinii duydum. Tabii ki her bireyin koku tercihi farkhdir. Erkek yeni pi§mi§ ekmek kokusunu seviyorsa ellerinizi biraz hamura bula§ti-nn. Parfiimiinuze tapiyorsa yastik ve <;ar$aflariniza o par-fiimden biraz sikin.

Ses

Miizigin ruh hallerimizde dikkate deger bir etkisi ola-bilir. Hafif miizik oldukga romantik olabilir. Agir ritimli bir §ey gu^lii, tutkulu bir sevi^me arzusu yaratabilir. Onun dans edebilecegi ya da onun igin dans edebileceginiz bir miizik-bulabilirsiniz. Orta Dogu gobek dansi miizigi, Afrika ritim-leri ya da bazi rege12 numaralari partnerinizi keyifiendirecek

o l^maika’va ri/eii miizik tiirii. (on.)

 

İlan ID: 146050da1c67c9b

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Genel Olarak Popüler Reklamlar