cinsellik-2-

cinsellik-2-

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 28 Mart 2013 6:22:13
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

erkeginizin zevk almasi i^in ilia sertle^mesi gerekmez. Yumu§ak bir penisle yapabileceginiz gok §ey vardir. Sadece biraz hayal giiciine ihtiyaciniz var.

Yumu$ak Bir Penisle Yaptlacak $ei\jler Penis yumu§ak oldugunda bile, iktidarsiz erkekler de dahil birgok erkek zevk verici hisleri ve hatta bazen orgazmi bile ya§ayabilir. Yumu§ak bir penis, kadina da zevk verebilir. A§agidakilerden birkagm deneyin:

Yalayin ve emin. Penisi yumu§ak oldugunda, tiimu-nii ogiirmeden agza almak <;ok daha kolaydir. Ellerinizi yaglayin ve penis govdesi ile ba§ina masaj yapin.

Uzerine oturun ve pensini vajinaniza siirtiin. §imdi yava$ga kaldirmadan kiigiik daireler §eklinde pelvi-sinizi hareket ettirin. Pelvisinizi gevirdikge erkegin pubik kemigine klitorisinizi bastirin.

Partnerinizin uzerine oturun (ya da o sizin iizerini-ze otursun) elinizle penisini alttan kavrayin. Penisin ba§ini ileri geri klitorisinize ve vajina giri§ine siirtiin.

/^aklarini dumdiiz uzatarak sirtiistii uzanmasini Stl£layin. Penisi pubic kemigine ya da batinina kar§i tulun. §imdi pelvisinin uzerine ata biner gibi oturun, labianizi agin ve yumu§ak penisin ba§ina klitorisinizi degdirin. Ileri geri hareket edin. Bedeninizin agirligi gok fazla gelirse, destek olsun diye biraz dizlerinizde yukselin. Ileri dogru egilin, onu opiin. Gogsiine ve kollanna masaj yapin.

ANNENlZiN SIZE SEKS HAKKINDA ASIA SOYLEMEDlKLERl

Yaratici ve co§kulu olun. Anin tadini gkarin. Odiil ola-rak sertle§mesini beklemeyin. Sertle§mesi igin baski yapmaz-saniz, daha fazla tahrik olabilir.

Penisin Kinlmasi

Peniste kemik olmamasina ragmen “kirilabilir” Penisin kinlmasi. penis sertle$tiginde ve ?ogu zaman sert, kadinin tistte oldugu atletik bir ili$ki esnasinda olur. Penis ?ikar ve i?eri gi-ren agzi ka^irir, kadin pubik kemigine ya da bedeninin ba$ka yerine toslar. £at ya da krak sesi genellikle duyulur, 119 siinge-rimsi silindiri saran katman yirtildigmda ve penisin derisinin altindan kan gelir. §iddetli aci ve §i§me olur. Penisin kinlmasi acil amelivatlik bir durumdur. Yirtigin hemen onanlmasi ge-rekir. Bu yiizden bu durum partnerinizin ba§ina gelirse hemen hastaneveko$un. Tedavi genellikle harika sonu? verir. Kisa bir siirede erkek normal cinsel hayatina donebilir, iyi ki bu ko$ula nadiren rastlanir.

Bo§alma

Partneriniz cinsel tahrikin doruguna ^lktiginda, orgazm olabilir ve bo§alma denilen sure^te spermali sivi birakir. Bo$alma, sperm ve meni ta§iyan tiipleri saran kaslarin kasil-masi ile ba§lar. Sperm epididimisi10 terk eder ve vas deferens1vasitasiyla ileri itilir, spermi testisten uretraya ta§iyan uzun kasli bir tiiptiir. Vas deferns, prostat bezi vasitasiyla akar, sperm bezden ve spermali kesecikler adi verilen iki keseden siviyi alir. Prostat bezi kasilir ve meniyi (sivi arti meni) uret-

 

Seminal vezikiilun bo$altici kanali ile birle^en, testisin bo§altici kanali.

raya sevk eder. Sonra pelvik taban kaslari kasilir ve meniyi penise firlatir. Tiirn siirec (bo§almali orgazm) 10-15 saniye siirer.

Hastalarimin bazilari partnerlerinin her zaman bo§al-mamasindan endi§e duyar. Onlara endi§elenmemelerini soylerim. Erkekler her cinsel birle§mede bo§almak zorun-da degildir. Bazi erkekler bo§lamadan bile orgazm olabilir. Aslinda, bazilari sevi§me esnasinda bir avantaj olmasi ag-sindan bo§almalarini kontrol etmeyi ister; sevi§me siiresini daha uzun tutmak ve daha sik sevi$mek igin. Tantra ve Tao felsefeleri bo§alma kontroliiniin erkeklerin cinsel enerjisini artirmaya yardimci oldugunu ileri siirmektedir. Daha giig-lii orgazm yaratmak, daha buyiik ruhsalligi deneyimlemek, partnerleriyle sevgi dolu baglanti kurmak igin.

Neticede, partneriniz “gelmezse”, bu sizi cinsel agdan onemsemedigi ya da ba§arisiz oldugunuz anlamina gelmez. Erkeginiz mutluysa, bunu sorun etmeyin. Ancak ili§kide bir soruna yol agyorsa, bir seks terapistine gitmeyi dii§iinun.

Meni Nedir?

Cinsel a?idan tahrik olan bir adami uyarirken, penisin ucun-dan birka? damla berrak sivi sizintisini fark edebilirsiniz. Meni bu degildir. Bu sivi, uretranin yanindaki ku^iik bezlerden gelir ve uretrayi yaglayarak ve daha fazla alkalin ureterek spermin canli kalmasini saglar. Bu sivi sperm i^ermezken onceki bo§al-madan uretrada saklanan sperm bazen erken sivi damlalarina kari§abilir. istenmeyen gebeligi onlemek i?in sadece bo^alma esnasinda degil ili$ki esnasinda da korumaya ihtiyaciniz bu yiizden vardir.

Bir erkek genpekten bo§aldiginda, milyonlarca sperm iq:e-ren ersuyu adi verilen; beyazimsi, siitlii yakla§ik bir ?ay ka§igi kadar sivi birakir. Yine de ^ogunlukla spermali keseciklerden

ve prostat bezindcn gelcn. vitamin, mineral, §eker, asit bazlari vc tuz ivcren sividan olu§ur. Keskin ama yumu§ak kokuludur ve guvenle yutulabilir. Ersuyunun tadi vc kokusu erkekten er-kege dcgi§ir. Ve hatta bazen ayni adamlarda bile degi§ebilir. Beslenme diizeni, sigara. alkol ve egzersiz ersuyunun tadini degi§tirebilir. Her ?ay ka$iginda 10 ila 30 kalori vardir. §i§man-latmaz.

Ersuyunun bakteri ve virus ta§iyabilecegini de akhnizdan 9ikarmayin. Bu yuzden erkegin saglik durumundan cm in de-gilseniz daha guvenli seksi se^in. Ayrica §unu da bilin, beyaz olmasina ragmen, ersuyu kurudugunda bazen zor ^lkabilen so-luk sari renk leke birakir.

Ebat Konusu

Erkegin penis olgusiiyle ilgili takintisi erken ba§lar. Konuyla ilgili ornek vereyim. U<; oglum banyodan gktiklarinda arala-rinda §oyle bir konu§ma ge^ti:

“Penisin kisa. Benimki seninkinden daha biiyiik” dedi, alti ya§indaki oglum dokuz ya§indakine:

“Hit; de degil!” diye bagirdi.

Dort ya§indaki oglum dezavantajinin farkinda olarak, yan odaya ko§turdu. Oyuncak kutusundan kii^iik bir biiyii-te^le geri dondii. Onu penisinin dogrudan online tuttu ve bagirdi. “Bakin! Benimki hepinizinkinden biiyiik!”

C^ogu erkek gocuk, ogullarimda da oldugu gibi, kendile-rini digerleriyle kiyaslayarak biiyiir. Zamanla biiyiik bir penisin onlari daha erkek yaptigina, daha iyi partnerler kildigi-na, daha arzu edilir olduklanna inanirlar. Bu yuzden beklen-tileri nasil kar§iladiklan konusunda gok merakhdirlar.

Penis olgiisiiyle ilgili kadin takintisi daha sonra ba§lar ama gergekten takinti olur. Cinsel olarak aktif oldugumuz-

dan beri gogumuz “daha biiyiik olan daha iyidir”e ve biiyiik bir penisle birden fazla harika orgazm ya^ayacagimiza ina-niriz. Aslinda ebadin onemi yoktur. Unutmayin, vajina esne-yebilen, kavrayabilen ve hemen hemen her olgiideki penisi sarmalayabilen potansiyel bir alandir. Penisi kiigiik olsa bile, onu nasil hareket ettirecegini biliyorsa, tiim hassas noktala-riniza dokunabilir ve size harika zevk verebilir. Bir katirinki kadar biiyiik olabilir ama teknik bilmiyorsa sizi etkilemez. Soyledikleri gibi “Neye sahip oldugunuz degil, sahip oldu-gunuzla ne yaptiginiz onemlidir.”

Ortalama penisin olgiisii, romantik romanlarin ve porno filmlerin yardinnyla biiyiik olgiide abartilrru§tir. Yumu^ak ol-dugunda ortalama penis uzunlugu 2 ila 4 ingtir. Erkek fazla kiloluysa daha kisa bile gorunebilir (etrafindaki yag, penisin gergek uzunlugunu ortbas edebilir). U§iidugunde, endi§eli ve sinirli oldugunda, organin gegici olarak “ufaldigini” fark edebilirsiniz.

Yumu§ak bir penisin olgiisiine bakmak size tarn bit1 fikir vermez giinkii yumu§ak oldugundaki olgiisii, sertle§mO olgii-siiyle orantih degildir. Kiigiik bir penis sertle§tiginde biiyiik olana gore daha olgiilii biiyiir. Mesela, 3 ing uzunlugu nd.iki penise sahip bir adam, sertle^tiginde 6 inglik bir penise sahip olabilir. 5 inglik penisi olan adaminki sertle^tiginde daha az olabilir ya da her iki adam da ayni olgiide sertle§ebilir.

Tipik bir penis sertle$tiginde, 4 ila 6 ing uzunlugunda ve 4 – 5 ing geni§ligindedir. §ekilleri ge$itlilik gosterebi-lir. Bazilannin biiyiik bir ba«?i ve kiiqiik govdeleri vardir! Bazilannin biiyiik govdeleri ve kiigiik baj?lari vardir. Bazilan da her agidan aynidir. Bazilari sertle§tiginde, bayrak diregi gibi dimdik olur; bazilari bele dogru agi vapar ve bazilari ise sertle^melerine ragmen yere dogru bakabilir. Hafiften sola ya da saga, a$agi ya da yukari egik olabilir. Bu, onemli degildir. Vajinava girdiginde hepsi ayni i$i goriir.

ANNENiZiN SiZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERi

Penis fazla egik goriiniiyorsa, Peyronie Hastaligi’na ka-pilmi§ olabilir. Doktorlar bunun neden kaynaklandigini bil-miyor, tekrarlayan travmadan, olu§an yaralardan ve penisin egilmesinden kaynaklanabilecegini dii§iiniiyoruz. (Hayir, kronik mastiirbasyon Peyronie Hastaligi’na sebep olmaz.) Bu hastalikta, sertle§me ve cinsel ili§ki aci verebilir ama hastalik ameliyatla diizeltilebilir.

Onuri Sahip Oldnguyla Ne Yapttltr?

Biiyiik ya da kii^iik, kivrik veya diiz olsun, o ve siz onun sahip olduklariyla neler yapacagimzi bilirseniz harika bir sevgili olabilir. Unutmayin; kadinlarin da farkli §ekil ve olgii-leri vardir. Vajinaniz uzun ve dar ya da geni$ ve biiyiik olabilir. Deligin yapisi yeti^kinlikte, anne oldugunuzda ve me-nopozda degi§ebilir. Partnerlerinin penis ol^iisiinden kaygi duyan hastalarima verdigim tavsiyeler a§agidadir.

Kiiqiik Penis

Nispeten kiigiik penisli bir adamla birlikte olan kadin genellikle seks siiresince vajinanin iginde derin baski hisset-mediginden yakinir. Penis, “di§ari” bile gkabilir. Benim tav-siyem, derin giri§in en gok olabilecegi pozisyonlari se^mek-tir. Alttaysaniz, dizlerinizi gogsiiniize (jekin veya poponu-zun altina bir yastik yerle§tirin. Ayrica, her ikiniz de hareket ederken penisi kavramak ign pelvik taban kaslarinizi kul-lanin. O diimdiiz uzanirken ata biner gibi penisinin iizerine oturabilirsiniz. Ya da siz elleriniz ve dizlerinizin uzerinde dururken o arkadan girebilir.

Biiyiik Penis

“Ne kadar biiyiik o kadar iyi” uydurmasina ragmen, iyi donanimli erkekle seksin rahatsiz ettiginden $ikayet eden ka-

HILDA HUTCHERSON

dinlar da vardir. Siz de bu durumdaysaniz, cinsel birle^me-den once gev§eyin ve on sevi§meye yeterince zaman ayirin. C^unkii ne kadar heyecanlanirsaniz vajina da o kadar uzun vc geni§ olur. On sevi§me de daha fazla yag salgilamanizi saglayacaktir. Bu da giri§i daha sorunsuz kilar. Agir agir iler-leyin.

Derin giri^ten Qok daha ytizeysel pozisyonlari se^in. Mesela, iistte ya da altta bacaklarinizi diimduz uzatin. Penisi uyarmak i<;in uyluk kaslarinizi kullanin. Uyluklariniz ve la-bianiz vajinanizi “uzunmuf gibi hissettirecektir. Ustte olur-saniz, penisin ne kadar derine girecegini kontrol edebilirsi-niz.

İlan ID: 8556050da721b284

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Genel Olarak Popüler Reklamlar