cinsel soru cevaplar,4

cinsel soru cevaplar,4

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 11:24:20
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

cinsel soru cevaplar,4

Teorik olarak, AIDS riskinden uzak kalmak i^in prezervatif kullanmamn gerekliligine katiliyorum. Ama ger£ek hayatta, bunu kullanmayi kendisi teklif etmemi§ bir erkege prezervatif takmasim soylemek beni 90k rahatsiz ediyor.

• Guntimiiz ko§ullarinda, rasgele bir yatak arkada§inin prezervatif kullanma egiliminde olmamasindan huzur-suzluk duymanin ve bunu takmasim istemenin normal bir tepki oldugu tarti§ilmaz. Bunun di§inda, her ne olursa olsun, risk faktoriiniin ^ok ytiksek oldugu ve AIDS’in cinsel yolla bula§masini onleyecek ba§ka bir korunma yontemi bulunmadigi goz ardi edilmemelidir. .

• Yatak arkada§inizi rencide etmeden bu sikici durum-dan kurtulmak i^in guzel bir strateji uygulayabilirsiniz.-Ona sizin hakkinizda fazla bir §ey bilmedigini, bu yiiz-den, payla§mak iizere oldugunuz anm. sonradan, en-feksiyon kapmi§ olma endisesiyle bir kabusa donu$me-sini istemediginizi soyleyebilirsiniz. Bu “hile” sayesinde,

partneriniz hem psikolojik sorunlardan uzak kalir (su£-landigini ya da redded ildigini du§unmez) hem de ken-disine ilgi ve ozen gosterdiginizi dii§unur.

8Ak$amlan o kadar yorgun oluyorum ki, sevi^mek istesem de uyuyakaliyorum. Bunun 90k sinir bozucu bir durum oldugunu bildigim halde bir 96ziim bulamiyorum.

• Bu 90k yaygin bir §ikayettir. Evli ya da diizenli bir ili§kisi olan kadinlarin, e§lerine zaman ayirmalarimn ge-rekliligini goz ardi etmelerinden kaynaklanir. Cali§ma hayati, ev i§leri ve cocuklarin bakimi, siklikla e§le ba§ ba§a kalma ihtiyacina baskin gelir. Bu ytizden, sevi§me zamani geldi&inde, kadinin (bazen de erkegin) fazlasiy-la yorgun olup, bunu katlanilmasi zorunlu bir gorev gi-bi gormesi dogaldir.

• §iiphesiz bu sorunu cozmenin ve yataga girer girmez uykuya dalmamanin bir yalnizca bir tek yolu var: E§i-nizle daha cok ba§ ba§a kalmaya oncelik vermeye ba§-lamaniz ve bunun i^in elinizden geleni yapmamz. i$e gitmek, sofrayi hazirlamak, cocuklarla ilgilenmek §arttir elbette… Pekiyi, ya bilmem ka^inci kez mobityalan cila-lamaya, camlari silmeye ne demeli?

9G6guslerim 90k ku<j:uk. Bu ytizden, ok$anmasinin benl 90k tahrik ettigini soyledigim halde, kocam onlara ender olarak dokunuyor.

• Goguslerin boyutunun, e§inizin onlan ok§amasi sira-sinda alacaginiz zevkle hie ilgisi yoktur. Biiyiik ya da ku^iik olsun, dogru bi^imde dokunulmu§sa, gogiisler ^ok yogun bir cinsel zevk verir.

• Sorun, biitiin erkeklerin, e§lerinin meme ba§larini em-nenin, parniaklan. ya da daha iyisi, dudaklan arasinda bu |1)lgeyi hafif^e uyarmanin, onlara yalnizca biiyiik zevk vctfmekle kalmayip, orgazma ula§malanni da kolayla§tira-cajuiin bilincinde olmamalarindan kaynaklanir.

• ESjer e§iniz kadinlarin bu miithi§ yeteneginin farkin-da olmayanlardansa, bu zevk §o!eninden mahrum kal-mak ycrine, agik^a, bu erojen bolgeye daha fazla onem vermesini istediginizi soylemeniz en iyisidir.

“G noktasi”ndan s6z edildigini 90k duydum ama a9ik9asi yerini tam olaiak bulamadim. Ben de olup olmadigini dgrenmek isterim.

1

“G noktasi” ilk kez 1950 yilinda, Alman doktor Ernest Grafenberg tarafindan, vajinanin on duvarinda. kasik kemigi ve serviks (rahim boynu) arasinda, gplak gozle goriilemeyen, bir doku kiitlesi olarak tanimlanmi§tir. “Ka§iP’ine ve bu noktayi fark ettiklerini bildiren diger bircok seksologa gore, “G noktasi” kadinin uyanlmasi ile birlikte kayda deger bir biiyiime gosterir ve yogun hisler duyulmasini saglar. Bu kadarla da kalmaz: Gorii-nii§e gore, dogru bicimde uyanldiginda, normalinden £ok daha zevkli, uretradan ayik renkli bir sivi gelmesiy-le kendini gosteren, ozel bir orgazma ula§ilir.

• bu noktanin. oncelikle varligini, sonra da i§leyis me-kanizmasini kavramak iizere yuzlerce kadini gozlemle-

kunun kokeni orta^ag inani§larina dayaniyor: O devir-lerde, kadinin ,det gormesi hir tur hastalik olarak gdrii-liir ve bunun bula§ici olmasindan £ekinilirmi§.

• Aylik kanamanin normal bir durum oldugu ve iireme faaliyeti i^in gerekliligi ^ok uzun zamandan beri bilindi-gi halde, bu konudaki kati onyargilardan kurtulmak mumkiin olmami§. Bu nedenle, e§lerini “o giinlerde” ar-zulayan birgok erkek, kanin enfeksiyona ncden olabile-cegi korkusuyla kadina dokunmaktan ka^:inmi§lar. Bu psikolojik kokenli engeller, kadinin cinsel ili§kiyi en gok arzulayabilecegi bir donemde onu bu zevkten mah-rum birakmi§. Konuyla ilgili ?ali§malar yapan bazi ara§-tirmacilar menstruasyon (adet) doneminde doruga ula§-tigini bildiriyorlar.

• Birgok kadinin bu donemdeki cinsel arzularini ya e§inin kendisini reddedecegi korkusu ya da kanama yti-ziinden kendi duyduklan rahatsizhk nedeniyle dile ge-tirmekten ka^indiklari biliniyor. Bu tabuyu a§mak i^in §uphesiz doktorlann ortaya koydugu ger^ekleri kabul-lenmek gerekiyor: Menstruasyon (adet gorme) saglikli ve dogaldir ve bu donemde vucuttan atilan kan enfeksi-yon ta§imaz.

12

E$im ve ben belli bir dogum kontrol ydntemi kullanmiyoruz ama 90011k sahibi olmak da istemiyoruz. Bu yuzden, adet ddnemleri difinda, “geri qekme” ydntemine bafvuruyoruz. Vine de, adet kanamasi svasinda hamile kalmamn keslnlikle imkansiz olup olmadigim dgrenmek istiyoruz.

• £ok ender goriilen bir durum olmakla birlikte, kana-ma sirasinda hamile kahnmasi tamamen imkansiz degil-dir. Yumurllamanin ^ift olmasi durumunda miimkiin-diir. Normal ko§ullarda kadinin her ay bir yumurtasi olur: Eger belli bir siire i^inde yumurta spermle dollen-memi§se, viicut aylik kanama araciligiyla ondan kurtu-lur. Ancak bazen istisnalar olur: Viicut, o ay, ilkinden birkac gun sonra ikinci bir yumurta iiretmi§ olabilir. Bu durumda, ikinci yumurtanin kanama devam etse bile di§ari atilamama olasihgi vardir: Eger erkegin menisiyle temas ederse dollenebilir ve hamilelik meydana gelir.

• £ift yumurta iireten bu az sayidaki kadindan olup ol-madiginizi tam olarak bilmiyorsaniz, hamilelik riskine girmemek i^in menstruasyon sirasmdaki cinsel birle§-melerde de dogum kontroliine ba§vurmalisiniz. .

Kisa bir sure dnce evlendim. Birkas haitadir idrarimi yaparken kuwetli bir yanma hissi duyuyorum. Bu rahatsizligin cinsel ya$antimin §u siralar eskisinden daha yogun olmasiyla bir ilgisi olabilir mi?

• Sistit, idrar torbasina bazi bakterilerin yerle§mesi ne-deniyle goriilen bir rahatsizlik oldugu halde, sik cinsel |)ijjki yiiziinden de ortava cikubilir. Cunkii erkegin peni-siftde bulunan bakterilerin cinsel birle§me sirasinda uretra (itlraf yolll) 3Rcl,19«yla idrar torbasina ula§malan miimkiindiir.

• Sistit belirtileri genellikle son derece agiktir: Kadin siirekli tuvalete gitme ihtiyaci igindedir. idran koyu ya da kanlidir ve yanma hissi vardir. Sistitten kurtulmanin

İlan ID: 5716050d6a6296ec

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın