ATEŞLİ ÖPÜŞME,

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 29 Mart 2013 3:30:52

Model Açıklaması

ATEŞLİ ÖPÜŞME,

HAZ#1: OPU$ME

ir opiiciikten daha tensel bir §ey var midir? Qok

li opii§me bigimleri vardir. Her opiiciigiin de farkh bir anlami vardir. Derin bir opiiciik arzunuzun derinliginin i«?aretidir. Dudaklannizin birbirine yumu§ak<;a siirtiinmesi tutkuyu gosterebilir. Bunu yapmanin dogrusu ya da yanli-§i yoktur. Ama i§ 6pii§meye gelince, herkesin ho§landigi ve ho§lanmadigi bir §eyler vardir. Eski sevgilinizi eriten opiiciik §imdiki iizerinde i§e yaramayabilir. Opii§me tekniklerini og-renerek her tiirlii partner igin §ahane opii§en biri olabilirsi-niz. Bu boliim hem sizin hem de partnerinizin opii§me bece-rilerinizi geli§tirmenize yardim edecek. Opii§meyle ilgili her §eyi lisede ogrendiginizi zannederek bu boliimii atlamayin. Harika opii$en biri olsaniz bile, genellikle ihmal edilen bu sanattaki bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.

Tanidigim birgok kadin, ki§inin opii§me becerisinin na-sil bir sevgili olacaginin gostergesi olduguna inanir. Onlara gore, adam dudaklanni nasil kullanacagini bilmiyorsa, muh-temelen bedeninin diger boliimlerini de kullanamiyordur. Ama potansiyel bir sevgiliyi zayif opii§iiyor diye geri <;evir-meden once, her §ey gibi opii§menin de ogrenilebilecegini unutmayin.

.ANNENiZIN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERi

C^ogu kadin 6pii$meye bayilir. Genellikle opii§me part-nerimizle ilk samimi fiziksel temasimizdir ve ya§amimiz boyunca da sevi§menin anahtar pargasi olacaktir. Bazi ka-dinlar opii§meyi cinsel ili§ki kadar erotik ve samimi bul-maktadir. Qiinkii opii§me a§k duygularini agiga gkarmakta ve cinsel birle§menin tek ba§ina yapamadigi bir bag olu§-turmaktadir. Ba§kalari iginse opii$me sadece cinsel ili§kiye gottiren bir adimdir. Her iki durumda da opii§me gergek bir ayartici olabilir: lyi hissettiren endorfin ve kimyasal sa-linimina neden olur. Qiinkii hem fiziksel hem de duygusal olarak uyaricidir, aym anda turn duyularimizi uyarir. Bir qiftin emrine amade en gii^lu afrodizyaktir. Aslinda opu§-me cinsel olarak o kadar tatmin edici olabilir ki <;ok az da olsa bazi kadinlar sadece 6pii$meyle orgazm olabilir. Ne yazik ki kadinlarin en <;ok $ikayet ettigi §ey opu§ememele-ridir. Genellikle yolunda gitmeyen kisa sureli ya da kivilci-mi kaybetmi§ uzun sureli ili§kilerde kaybolacak ilk samimi fiziksel aktivitedir.

I§te, opii§menin seks ya§aminizin onemli bir pargasi olarak kalmasi ign yapilacak birkaq §ey. Opu§me masum, flort-qu, oncii ya da daha ozel bir §ey olabilir.

Opu§me Ve Duyulariniz

Derince nefes ahn ve i<; <;ekin, yava§<;a nefesinizi birakin, sev-gilinizin gozlerinin igin bakin. Yiiziine dokunun, parmagini-zi yeni tadina baktiginiz dudaklarinin kenarlannda gezdirin. Sonra zevkle ona dogru egilin, onun dogal feromonlarimn kokusunu yakalayin. Ve yine onu yumu§ak, sakin opiiciik-lerle sarmalayin.

Kendinizi tamamen opu^meye kaptirdiginizda, tiim duyulariniz da bu olava dahil olur. Duyularinizi neyin mem-

nun ettigini ne kadar fark ederseniz, ikiniz ign de o kadar iyi bir deneyim olur bu.

Tat

Opuciiklerinizi nasil “tatlandirdiginizin” farkinda olun. Opu§meden once agzinizda naho§ bir tat birakan sigara, al-kol, baharatli yiyecek sogan ya da sarimsak gibi §eyler part-nerinizin sogumasina sebep olabilir. Agzinizi ferah tutmak i<;in bol su i<;in. Hi<;bir i§e yaramazsa, nane §ekeri emin ya da ba§ka bir tatli yutun.

Koku

Agzinizda kotii tat birakan ali§kanliklar, yiyecek, i^ecek-lerden bazilan naho§ kokulara da neden olabilir. Kesinlikle cinsel i§tah da birakmaz insanda. Zayif di§ temizligi ve gii-riikler “benden-uzak-dur” nefesine yol a^abilir. Ama yiiksek proteinli, dti§iik karbonhidratli beslenme diizeniniz varsa, nefesinizin ozellikle igren<; olacagini biliyor muydunuz? Kotii agiz kokusuna son vermenin ilk adimi diizgun ve sik sik di§lerinizi ve dilinizi firgalamak ve di§ ipi kullanmaktir. Susuzluk da kotii agiz kokusuna sebep olur, bu yiizden bol su igin. Limon emmek agzinizdaki salya miktarini ve kotii agiz kokusunu azaltir. Maydanoz gignemek ve §ekersiz nane emmek de igreng kokulari ge^ici olarak maskeler. Sorununuz kalici gibiyse, di§qi doktoruna goriiniin.

G or until

C^ogu kadin opii^iirken gozlefjnj kapatmaktan ho$fo^^ Yine de partnerinizi izlemek opii^etim romantizmine sa-mimiyet katabilir. Sevdiginize samimi, yakin bir baki§ at-mak i<;in ara ara opii§meye ara verebilirsiniz.

ANNENiZiN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERi

Ses

Birbirine degen dudaklarin yumu§ak, §ehvetli sesi ile bir-biriyle oyna§an dillerin sesi heyecan verici olabilir. Zevkten inlemek ve iq ge^irmek gok erotik olabilir. Qikardiginiz ses-lerle opiiciiklerin zevk verdigini hissettirirsiniz. Ama abart-mayin. Yiiksek sesli §apirtilar opiiciik “hirsizi” olabilir.

Dokunma

Bir opiiciik heyecan verici olabilir. Qiinkii dudakiar ve dil sinirlerle doludur. Bu yiizden gok hassastir. Dudakiar dudaklari buldugunda, yumu§ak ve opiilecek kadar nemli olmalidir. Dudak kremi, vazelin ya da diger dudak nemlen-diricileri her giin kullanin, ozelikle yaz aylari boyunca veya dudaklariniz kurumaya, gatlamaya meyilliyse. Birbirinizin yiiz ve bedenine dokunmak igin ellerinizi kullanmayi unu-tacak kadar opii§meye kaptirmayin kendinizi.

Opu§me Teknikleri

Gergekten heyecan verici olmasi igin opii§meye her iki tara-fin da aktif katilmasi gerekir. Kar§ilikh olmasi, her iki tarafin da birbirinin hareketine kar§ilik vermesi gerekir. Opii§meler iki temel teknigin tiirevidir: agizlar apk opu§me, agizlar ka-pali opu§me.

Opiiciikler ba§langigta hafif, yumu§ak ve nemli olmalidir. Dudaklariniz kapali ba§layin veya hafif a<;ik olsun. Yiiz ve agiz kaslariniz gev§emeli. Sadece dudaklarinizla degil, agzinizla yaptiginiz bir §eymi§ gibi dii§iinun. Sikica kapan-mi§ ve biiziilmu§ dudakiar opiilesi goriinmez ve sizin acemi gibi goriinmenize neden olabilir. Dudaklarinizi gev§etmek partnerinizin agziyla daha fazla temasa ge^menizi saglar.

Dudaklarinizi nazikqe partneriniziindudaklarinasiirtiin, sonra hafif, nazikopiiciikleri agzina kordurun. Partnerinizin,

nun ettigini ne kadar fark ederseniz, ikiniz igin de o kadar iyi bir deneyim olur bu.

Tat

Opuciiklerinizi nasil “tatlandirdiginizin” farkinda olun. Opii«?meden once agzinizda naho§ bir tat birakan sigara, al-kol, baharatli yiyecek sogan ya da sarimsak gibi §eyler part-nerinizin sogumasina sebep olabilir. Agzinizi ferah tutmak i<;in bol su i^in. Higbir i§e yaramazsa, nane §ekeri emin ya da ba«?ka bir tatli yutun.

Koku

Agzinizda kotii tat birakan ali§kanliklat, yiyecek, igecek-lerden bazilari naho§ kokulara da neden Ohbilir. Kesinlikle cinsel i§tah da birakmaz insanda. Zayif di§femizligi ve gii-riikler “benden-uzak-dur” nefesine yol agabi’Jiir. Ama yiiksek proteinli, dii§iik karbonhidratli beslenme du/eniniz varsa, nefesinizin ozellikle igrenc; olacagini biliyo* muydunuz? Kotii agiz kokusuna son vermenin ilk adimi diizgiin ve sik sik di§lerinizi ve dilinizi fir<;alamak ve di§ ipi kullanmaktir. Susuzluk da kotii agiz kokusuna sebep olur, bu yiizden bol su igin. Limon emmek agzinizdaki salya miktarini ve kotii agiz kokusunu azaltir. Maydanoz <;ignemek ve §ek»-rsiz nane emmek de igrenc; kokulari gegici olarak maskeler. Sorununuz kalici gibiyse, di§<;i doktoruna goriiniin.

Gdrutttii

Qogu kadin 6pii§iirken gozlerini kapatmaktan ho§lanir. Yine de partnerinizi izlemek opii§menin romantizmine sa-mimiyet katabilir. Sevdiginize samimi, yakin bir baki§ at-mak i<;in ara ara opii§meye ara verebilirsiniz.

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın