Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-4

Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-4

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 30 Mart 2013 2:12:58
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-4

ve elinizi penisin govdesine ve ba§ina dogru kaydirin. Ba$a ula§tiginizda, sol elinizle penisi alttan kavrayin ve govdesine kaydirin.

Tetisel Masaj

Partnerinize masaj yaptiktan sonra, ona sadece sevecen, rahatlatici ve duyumsal §ekilde dokunmadiniz, ayni zamanda ona sira sizde oldugunda ne yapacaginizi da gostermi§ oldu-nuz. Ne kadar becerikli oldugu onemli degil, anlayi§li olma-dikga masaj harika olmayacaktir. Bunlan aklinizda tutun:

Rahatlayin ve ellerine buyiik dikkat gosterin.

Neyin iyi hissettirdigini ve hangi noktayi kagirdigi-ni bilmesini saglayin.

Genital masaj igin bol miktarda su bazli kayganla§ti-riciniz oldugundan emin olun.

Sizi neyin ba§tan ^ikardigini en iyi §ekilde anlatmak i^in mastiirbasyon yaparken sizi izlemesine izin ve-rin.

Utanmayin. Ellerinizle onun ellerini tutarak dogru noktaya, dogru ok§ayi§i ve dogru basinci uygulama-si igin rehberlik edin. Unutmayin memnun edilmeyi hak ediyorsunuz!

-»’a– Orada oylece yatmayin. En hassas yerlerinize doku-nulmasi igin kalganizi hareket ettirin.

Erkeklerin yaptigi en biiyiik hata <;ok fazla ve j-,lzi, ovalamalaridir. Yine, anahtar ileti§im kurmaktir. lyij hisset-tirmiyorsa, sozlti ya da sozsiiz, geri gekilerek ya, yon-

lendirerek bilmesini saglayin. Hedefi sizi memnun etiftekse sizin yonlendirmenizi ho§ kar^ilayacaktir.

Elle seks oyununda kayganla§tirici mutlakaolmali. Kuru parmakla kuru klitorisi ovalamak yanmaya, §i$meye ve giin-ler ya da saatlerce siirecek rahatsizliga yol agar. Kendini lslak hissetse bile, su bazli kayganla§tirici tensel bir his verecek ve labia ile klitoris teninin korumasina yardimci olacaktir. Elle oral seks oyununu birle§tirmek isteyebilirsiniz, bu yiizden naho§ tadi olan bir kayganla§tirici segmeyin.

Elle seks oyunu igin birgok pozisyon vardir. Partneri-nizden yaninda uzanirken ya da diz Qokmii^ken onun sirt iistii uzanmasini isteyin. Ya da yiiz yiizeyken bacaklarinin arasina diz gokebilirsiniz.

Elle seks oyunu esnasinda hemen klitorise atlamayin. Biraz heyecanlandirin. Zamaniniz var. Bu yiizden turn vii-cuduna dokunmaya, ok§amaya ve masaj yapmaya ba§layin. Teninin yapisini ve sicakligini hissedin ve bunu ona da his-settirin.

Alt batinim, uyluklarini ve kalgasini ok$ayin ve masaj-yapin. Yava§ga venus tepesine ve laibasina dogru ellerinizi hareket ettirerek ba§layin. Teninde parmaklarinizi tiiy gibi gezdirerek ba§layin. §imdi tiirn elinizle vulvasini kaplayin, genitalinde elinizin enerjisini ve sicakligini hissettirin. §imdi elinizi a§agi yukan ve dairesel hareketlerle hareket ettirin. Daha fazlasini istemedikge basinci az tutun.

Iki ya da tig parmaginizla iistiinden altina dogru labia majorasinin hatlarim izleyin. Ayni hareketle birinin altin-dan, klitorisin ba§hginin iistiinden ve digerinin altindan labia minoranin hatlarim izleyin. Vajina giri§ine dogru daire gizin ama hemen girmeyin. Labia majora ile labia minora arasindaki alan ve klitorisinin yanlan boyunca parmaklarinizi kaydirin.

Bazi kadinlar klitorisin dogrudan uyarimindan ho§la-nirken bazilari ho§lai\maz. Ona sorun. Klitorisinin ok§an-

ANNENlZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDIKLERI

masini <;ok istiyorsa, bir ya da iki parmaginizi kullanarak klitorisin govdesinden (venus tepesi) ba§layarak parmagimzi vajinasina dogru kaydirin. §imdi de parmaklarinizla tekrar iist tarafa gkin. Yukari kaydirdiginizda, parmaginizi igeri kivirmayin yoksa tirnaklarinizla klitorisi yaralayabilirsiniz. A$agi yukari hareketine biraz daha zaman ayirin, sonra da dairesel hareketlerle (ku<;uk ve buyiik dairelerle) yandan yana yoniinde ok$ayi§larinizi <;e$itlendirin. Sizden daha faz-lasini istemedik<;e hafif basinci devam ettirin ama hizi ara ara degi$tirin. Partneriniz vajinasinin da ok$anmasini istiyorsa, parmaklarinizi venus tepesinden klitorisin iizerine ve sonra vajinasina kaydirabilirsiniz. Elle uyarimi iyi bir§ekilde yapmak yontemlerinizdeki ce§itlilige dayanir. Qok uzun bir sure ayni noktada tek bir ok§ama yontemini kullanirsaniz, klitoris (ya da labia) uyu§abilir.

G-Noktasi Masajt

G-Noktasi, ke§fedilecek heyecan verici bir noktadir. Birgok kadin vajinalarinin on duvanndaki bu hassas alanin uya-nmindan buyiik olt^iide zevk alir. Bazilari hig zevk almaz. Bazilan da bunun ne oldugunu bile bilmez. Partnerinize bedeninin bu olasi hassas pargasini bilip bilmedigini sorun. Bunu ke§fetmeye istekliyse, ikiniz onu bulmak i<;in bir yolcu-luga gkabilirsiniz. Yine, tirnaklarinizin iyi kesildiginden ve elinizde bol miktarda kayganla§tirici oldugundan emin olun. G-Noktasi masajina ba§lamadan once klitorisini ve labiasini uyarin ki tam tahrik olsun. Avucunuz yukari bakacak §e-kilde bir ya da iki parmaginizi yava§ga vajinanin i<;erisine sokun ve vajinasinin on duvarina kar§i bastinn, parmaklarinizi igeri di§ari hareket ettirin. Parmaklarinizi her geri gek-tiginizde, kii^uk bir yumru gibi hissedilen pubik kemik ile serviksi arasindaki ktigiik alani fark edebilirsiniz. Bu onun g-noktasidir ve siz onu uyardikga biiyiiyecektir. G-noktasin-

İlan ID: 5296050d7e688380

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Genel Olarak Popüler Reklamlar