Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-2

Annenizin Size Seks Hakkinda Asla Soylemedikleri-2

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 30 Mart 2013 2:05:22
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

ANNENIZIN SiZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDiKLERi

bir diger alt tarafina kaydirin. Ellerinizi sirtinm bir yanindan diger yanina dogru birlikte kaydirin.

Serge parmaklarinizin uglanyla ya da ellerinizin igiyle perkiisyon yontemini kullanarak kaslari gev$etebilirsiniz. Nazik olmaya devam edin ve omurgasinin iizerine dogru-dan perkiisyon uygulamayin.

Titre§imli dokunu§ iist, sirt ve omuzlarda harika bir his yaratir. Parmaklarinizin ucuyla turn sirtina hafif hafif doku-narak masaji tamamlayin.

Kollartmzttt Arkasi (Kol Arka Kast)

Ellerinizi partnerinizin uzerinde tutmayi unutmadan daha fazla yag ekleyin ve kollanna gegin. Ellerinizi nazikge tiim sirtini ok§ayarak, omuzlannda ve kollarininda gezdirin. Omuzlar genellikle fazla gerilim ta§ir, bu ytizden ok§anmali ve bir siire bizzat yogrulmalidir. Perkiisyon da burada i$e ya-rar. Elinizi kollannin bir yanina koyun, miimkiin oldugunca elinizle kolunu sarmalayin. Kolunun a§agisina ve yukarisina hareket ettirin. Kollarin arkasini ba§parmaginiz ve iki par-maginizla nazikge yogurun, harika bir his verir. Ellerinizi kollarinizdan omuzlara ve oradan da kal^aya kaydirin.

Kalga

Kal<;a kaslari genellikle ihmal edilir ama oldukga gergin olabilir ve son derece ilgi ve gev§emeye ihtiyag duyabilir. (^iinkii bunlar geni§ kaslardir, her tiirlii dokunu§ i$e yarar. Kalganin ortasindan sert bir §ekilde ok§ayin. Hizi ve basinci oldugu gibi ok$ayi$larin da yoniinii degi^tirin. Yogurmak ve perkiisyon gibi ge§itli yontemlerle ok§ama yontemini kari^ti-rin. Ardindan hafif ve dairesel bir §ekilde ok§amaya devam edin. Kal^aya titre§im yontemi uyguladiginiza erotik bir his verirsiniz.

nizla avucuna ve elinin tersine masaj yapin. Ellerini tutun ve bilekten parmaklara dogru kolu ok§ayin. Sonra ayri ayri her parmagin ok§ayin, nazikge kendinize dogru qekin.

Ellerinizi kollara, omuzlara kaydirin; gogsii ve midesi boyunca devam edin.

C<>k Az Bilinen Ger^ek: Erkek Gogiis Kanseri

Tiim gogiis kanseri vakalarinin yiizde biri erkeklerin ba§ina gelir. Erkek ya^landik^a olasilik artar. Erkek gogiis kanserini nasil kontrol edersiniz? Ellerinizi gogsiine dogru kaydirin ve meme u^lanni gimdiklerken, herhangi bir yumru var mi dik-kat edin. Gogiis ueundan bir sivi akiyor mu? Gogiis dokusun-da kalinla§ma var mi bakin. Olagandi§i bulgulari soyleyin ve bir doktora gitmesini saglayin.

On Bacaklar

Bacaklarin sik sik kullanilan geni§ kaslari vardir. Elinize yag dokun ve avucunuzu kullanarak, bacagin on tarafina siiriin, ayaklarindan yukari, kasikianni ok§ayin. Uzun uzun ok§ayi:?lann yerini, kisa ok$ayi$lar alsin. Basinci da ara ara degi§tirin. Bacaklarin di§ini ok§aym, bacaklarin iistiinden it; kismina dogru ellerinizi kaydirin. Tiim ust bacak kaslarini yogurun. Perkiisyon hareketi ust baldirlarda da kullanilabi-lir ama baldirlannin on kismindaki kemikli alanin iizerine perkiisyon yapmayin. Bacaklarin a^agisindan ayaklara kadar hafifge, tiiy gibi ok§ama teknigi uygulayin.

Ayaklar

Ayaklar bedenin en gozden kaginlan yeridir. O kadar agirhgi ta$idiktan sonra her zaman biraz bakima ihtiyaci olabilir. Elinize biraz yag dokun, bir ayagi her iki ellerinizin

ANNENiZlN SIZE SEKS HAKKINDA ASLA SOYLEMEDlKLERl

arasina alin ve nazikge ayak bileginin uzerinden ayagin ke-narlanni ok§ayin. Sol ayak topugunu sol elinizin igine alin. Ayak bileginin iq kisminin tarn altina parmaklannizla masaj yapin. Sonra sag elinizin ba§parmagiyla ayak topugunu yo-gurun. Her bir ayak parmagina ba^parmaginiz ve iki parma-ginizla masaj yapin, her ayak parmaginin ucuna geldiginiz-de nazikge gekin. §imdi sag ayaga ge^in, sag eli kullanin ve ayni §eyi yapin.

Ayaklarindan boynuna dogru parmaklannizi teninde tiiy gibi gezdirerek ve birkag kez tekrarlayarak masaja son verebilirsiniz. <^ok arzu ediyorsaniz, erotik masaj oyunu igin genital masaja devam edebilirsiniz.

Bedeti Bedetie Masaj

Masaj seansini bitirmenin ba§ka bir yolu da beden bede-ne masajidir. Ortalik biraz kirlense de ^ok eglenceli olabilir. Gogsiiniize bol miktarda yag siiriin, batininiza, bacaklari-nizin ve kollannizin on kismina da. Ayni §eyi partnerinize de yapin. §imdi bedeninizi partnerinizin bedenine kaydirin. A§agi yukari, yana kayin. BedeninizU* biiyiik daireler yapin. Onu ters <;evirin ve sirtindan kalgasina, oradan da bacaklari-na kayin.

Genital Masaji

“Elle tat mini” ogrenmek oldukga kolaydir. Temel tek-nikleri ogrendikten sonra, partneriniz i<;in en erotik ve he-yecan verici $ey tizerinde pratik yaparak kendinize ozgii bir stil edinebilirsiniz.

Partnerinizin neyi sevdigini ogrenmenin en iyi yolu onu mastiirbasyon yaparken izlemektir. Elini nereye koydugunu, ok$ayi!?lanni, hizini, ritmini ve hatta ho§landigi basing mikta-nni aklinizm bir ko§esine kaydedebilirsiniz. Gostererek anlat-

İlan ID: 8116050d82c00ea0

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın